Registracija (nogometnega) društvaNatisni ta prispevek

slikaVsak nogometni klub v Sloveniji (in tudi drugi klubi oziroma društva) morajo biti registrirani v skladu Zakonom društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006). Sama registracija kluba daje le temu lastnost pravne osebe. Na podlagi registracije se klub vpiše v registre pravnih oseb pri Agenciji za javnopravni promet in storitve (v nadaljevanju AJPES), si pridobi davčno številko ter odpre transakcijski račun pri želeni banki.

Zahtevo za registracijo poda zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva. Pravna podlaga za registracijo društva je 17. člen Zakona o društvih.

Priloge k vlogi:

  • zapisnik ustanovnega zbora, kjer je bil sprejet sklep o ustanovitvi in temeljni akt kluba ter izvoljen zastopnik kluba,
  • dva izvoda temeljnega akt,
  • seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
  • dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice kluba odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice kluba, o ustanovitvi kluba naslov sedeža društva osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter,
  • naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika kluba, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča

Za vlogo in izdajo odločbe je treba plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 1. točki tarifne številke 15 Zakona o upravnih taksah v vrednosti 350 točk oziroma na današnji dan 24,82 EUR.

vloga za registracijo društva

Upravni organ nato v postopku preveri, ali je temeljni akt kluba v skladu z obstoječo zakonodajo. V primeru da temeljni akt ni v skladu z obstoječo zakonodajo, je upravni organ dolžan v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v roku petih (delovnih) dni, vložniku poslati zahtevek za dopolnitev vloge oziroma odpravo pomanjkljivosti. Ko vložnik vlogo ustrezno dopolni, se smatra da je vloga popolna in od tega dne ima upravni organ 30 dni da izda vložniku odločbo o registraciji društva. Poleg odločbe, ki vsebuje ime, naslov in zakonitega zastopnika kluba, klubu določi tudi matično številko kluba. Vložniku pošlje tudi izvod temeljnega akta ki je overjen s strani upravne enote (overitev vsebuje matično številko, datum vpisa temeljnega akta v register društev, število strani temeljnega akta ter žig in podpis odgovorne osebe upravne enote). Izvod odločbe in izpolnjen PRS-1 obrazec (obrazec ki ga dobite na upravni enoti in koristi za vpis pravne osebe v register pravnih oseb na AJPES-u) pošlje na AJPES, da se društvo vpiše v register pravnih oseb. AJPES v nekaj dneh na naslov društva pisno pošlje potrdilo o vpisu v register pravnih oseb. Med tem časom lahko zakoniti zastopnik društva pri pristojnem davčnem uradu pridobi davčno številko kluba. Ob pridobivanju davčne številke mora predložiti odločbo upravnega organa o registraciji ter temeljni akt kluba. Zakoniti zastopnik nato z odločbo upravnega organa o registraciji kluba, temeljnim aktom kluba, potrdilom AJPES-a o vpisu v register pravnih oseb ter davčno številko, pri želeni banki odpre transakcijski račun za poslovanje kluba.

Priponke:

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.