Status društva ki deluje v javnem interesuNatisni ta prispevek

slikaV skladu s 30. členom Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006) se lahko klubu podeli status društva ki deluje v javnem interesu med drugimi dejavnostmi tudi na področju športa, če njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno.

Tako se klubu podeli takšen status, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava,
 • da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,
 • da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • da ima izdelane programe bodočega delovanja,
 • da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

O podelitvi statusa v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem klub deluje, pri nogometnih klubih je tako za podelitev statusa pristojno Ministrstvo za šolstvo in šport.

Vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu nogometni klub poda pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Vlogi mora klub priložiti:

 • kopijo veljavnega temeljnega akta kluba, ki je v zbirki listin registra društev,
 • osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika kluba, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje,
 • letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo iz 27. člena Zakona o društvih pa tudi revizorjevo poročilo,
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih,
 • dokazilo o rezultatih svojega delovanja,
 • morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon.

Pristojno ministrstvo si v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu iz uradne evidence pridobi podatek o registraciji kluba, ustanoviteljih in zastopniku kluba.

S pridobitvijo statusa kluba ki deluje v javnem interesu si klub pridobi določene pravice in obveznosti. Prednosti klubov, ki imajo pridobljen status društva v javnem interesu, so predvsem pri možnosti nakazovanja dela dohodnine davčnih zavezancev in sicer 0,5 % dohodnine posameznika. Prav tako so klubi, ki imajo status društva ki deluje v javnem interesu, v skladu 3. točko 24. člena Zakona o splošnih upravnih taksah (ZUT-UPB3 in ZUT-G, Uradni list RS, št. 42/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 126/2007), oproščeni plačevanja taks za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Klub ki deluje v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti poročil o  delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu za preteklo leto, in o porabi sredstev za njihovo doseganje ter letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo iz 27. člena Zakon o društvih pa tudi revizorjevo poročilo, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.