Pravilo 5 – sodnikNatisni ta prispevek

slikaZa vodenje vsake tekme mora biti imenovan sodnik. Njegova avtoriteta in izvrševanje pooblastil se prične takoj ko vstopi na igrišče. Njegova pravica kaznovanja obsega tudi prekrške storjene v času, ko je bila igra začasno prekinjena, ali je bila žoga izven igre. Njegove odločitve o dejstvih v zvezi z igro so dokončne, kar zadeva izid tekme.

Dolžnosti sodnika pred tekmo
Sodnik mora biti psihično in fizično pripravljen in priti v mesto igranja tekme ob predpisanem času ter se seznaniti z delegatom in predstavniki klubov. S svojimi pomočniki je dolžan pregledati igrišče in spremljajoče naprave, tako da se morebitne nepravilnosti še lahko popravijo pravočasno. Pravočasno mora preveriti primernost in število žog, pripravljenih za tekmo. S pomočniki se dogovori o sodelovanju, sodniška trojka pa se mora ustrezno ogreti na igrišču.

Oprema sodnikov
Opremo sestavljajo majica ki se mora ločiti od barv dresov obeh moštev, hlačke, dokolenke, nogometni čevlji. Na majici mora biti ustrezen grb. Dodatno opremo sestavljajo: ura, piščalka, kovanec za žreb, beležka, pisalo, karton (rumeni in rdeči). Pomočnik mora imeti rezervno piščalko, kartone, kovanec in svinčnik, ter obvezno zastavico za signaliziranje glavnemu sodniku ob kršitvah pravil in odhodu žoge z igrišča v celotnem obsegu.

Pregled opreme moštev
Pred odhodom na igrišče mora sodnik ali pa njegova pomočnika oziroma četrti sodnik, če je na tekmi (ki jih sodnik pooblasti) pregledati ustreznost opreme igralcev. Barvo dresov obeh ekip in vratarjev pa je treba pregledati že prej. Na tekmah, kjer je prisoten četrti sodnik, ima ta tudi pooblastilo pregledati opremo rezervnih igralcev, preden vstopijo na igrišče. Če njihova oprema ne ustreza pravilom igre, obvesti sodnika.

Ograjen prostor in kdo se lahko v njem nahaja
V ograjenem prostoru se lahko nahajajo sodniki tekme, igralci, na klopeh za rezervne igralce po sedem rezervnih igralcev, trener, tehnični vodja, predstavnik kluba, zdravnik in maser. Na klopi je lahko skupaj do 12 oseb. V ograjenem delu so lahko še policija, pobiralci žog, fotoreporterji, osebe z nosili, oseba za nakazovanje menjav s številkami, osebje reševalnega avtomobila, gasilci, delegat, kontrolor ter tehnično osebje (TV) in invalidi na vozičkih.

Postopek, če na tekmo ne pride odrejeni sodnik
Če glavni sodnik ne pride na tekmo, bo tekmo sodil četrti sodnik. Če četrtega sodnika ni, potem prevzame vlogo glavnega sodnika prvi pomočnik, če pa tudi njega ni, pa to vlogo prevzame drugi pomočnik. Če na tekmo ni nikogar izmed odrejenih sodnikov, potem se lahko med gledalci poišče, če je kakšen izprašan sodnik z izpitom. Če tudi njega ni, se tekma ne more odigrati.

Disciplinski ukrep  in tehnična kazen (od kdaj in proti komu)
Sodnik lahko disciplinsko ukrepa od trenutka, ko je pred tekmo vstopil skupaj z igralci na igrišče za igro. Od tega trenutka dalje lahko opomni ali prepove nastop na tekmi igralcu ali rezervnemu igralcu.
Disciplinski ukrep lahko sodnik izreče proti igralcem in rezervnim igralcem (opomin, prepoved in izključitev) ter proti vsem, ki se lahko nahajajo v ograjenem delu igrišča (opozorilo ali odstranitev).
Pravica kaznovanja s tehničnimi kaznimi se prične od trenutka, ko je bila žoga po pravilno izvedenem začetnem udarcu v igri. Ta pravica traja ves čas – vse do konca tekme, vključno med odmorom, (polčasom). Disciplinsko kazen lahko sodnik izreče le ob prekinitvi igre.

Pravilo prednosti
Za realizacijo pravila prednosti mora imeti sodnik občutek za pravilno interpretacijo, saj je to pravilo bistven element, da se čim več igra in da je čim več čiste igre. Predvsem se interpretira v fazi napada, kadar občutimo, da je napadalec v zgledni situaciji za dosego zadetka. Bolj pa je treba biti pazljiv pri dovoljevanju prednosti za obrambno stran, čeprav sprememba pravil dovoljuje sodniku kratek čas (dve, tri sekunde) v primeru, če prednost ni realizirana, da še lahko kaznuje prvotni prekršek.
Komunikacija pri pravilu prednosti mora biti jasna in glasna – sodnik glasno naznani igralcem z besedo »igra ali prednost« ter nakazana z rokami, da vsi zaznajo, da gre za prednost in ne za prekršek, ki ga sodnik ni opazil.
Nasploh velja, da je potrebno pri dovoljevanju prednosti imeti precej občutka, kakor tudi izkušenj. Smisel za pravilno upoštevanje prednosti je ena izmed posebnih kvalitet sojenja.

Sodnikova prosta presoja / prepričanje
Povsod, kjer v pravilih in določbah piše »po sodnikovem mišljenju – mnenju oz. prepričanju«…, sodnik o konkretnih dogodkih presoja po lastni presoji, vendar v duhu pravil nogometne igre, to je »prosto sodnikovo prepričanje« (prekršek – storjen ali ne, igra preostra, nasilna ali brezobzirna, ali je potrebno dopustiti pomoč na igrišču, koliko izgubljenega časa bo nadoknadil sodnik…).
Sodnik ne sme presojati po prosti presoji, kadar gre za situacije, ki so s pravili in pravilniki točno definirane, kot npr. mere igrišča in žoge, število igralcev, zamenjav, trajanje igre, obvezna oprema…

Uporaba video posnetka glede odločitev sodnika
Dejstvo v zvezi z igro je tudi odločitev, ali je zadetek dosežen ali ne in prav tako rezultat tekme. V primerih hujših napak na tekmi lahko pride na osnovi prijave in ogleda TV oz. video posnetka tekme (kot dodatnih dokazov) tudi do ukrepov proti sodniku, do disciplinskih ukrepov proti igralce, vendar pa le-ti ne morejo imeti tekmovalnih posledic (npr. razveljavitev tekme).

Prednost v dvomu sodnika
Kadar sodnik s pomočnikom ne more točno presoditi, katero moštvo naj po prekinitvi nadaljuje z igro, bo upošteval načelo – prednost napadajočemu moštvu. To načelo uporabi, kadar na primer ne ve, kdo je zadnji igral z žogo, ki zapusti igrišče preko prečne ali vzdolžne črte, žogo udari preko kotne zastavice branilec – dosodi kot, če zadnji igra napadalec – vmetavanje iz avta…

Reakcija sodnika, če igralec krvavi
Ko sodnik vidi, da igralec krvavi, mora zagotoviti, da ta igralec zapusti igrišče, da se sanira poškodba do te mere, da igralec ne krvavi več.  Pred ponovnim vstopom igralca,  mora sodnik preveriti ali je bila krvavitev zaustavljena.

Dolžnosti sodnika ob prekrških in poškodbah, da se izgubi čim manj igralnega časa
Sodnik je dolžan stremeti za tem, da se na tekmi izgubil čim manj igralnega časa. Tekmo mora voditi čim manj prekinitvami. Pri poškodbah igralcev bo tekmo prekinil, le če je po njegovem mnenju igralec resno poškodovan in po možnosti takrat, ko s tem ni prekinjena obetavna akcija enega izmed moštev (razen v izjemno težkih primerih). V takšnih primerih zahteva čim hitrejši iznos z nosili, če pa jih ni, pa brez nosil, tako da se nudi pomoč ob igrišču ne pa na njem, (tu je izjema le vratar, ki se mu nudi pomoč na igrišču in tega zapusti šele, če ne more nadaljevati in ga zamenja drug vratar). Gre za to, da se čim prej nadaljuje z igro.

Osebe, ki lahko vstopajo in zapuščajo igrišče
Brez dovoljenja sodnika na igrišče ni dovoljeno vstopiti nikomur, razen igralcem, ki so v okviru akcije zapustili igrišče ali se izognili prepovedanemu položaju (ofsajdu) (pri prepovedanem položaju velja samo za napadalca).
Prav tako ni dovoljeno igralcem (razen poškodovanim in tistim, ki so v okviru akcije zapustili igrišče ali se izognili prepovedanemu položaju) brez dovoljenja sodnika zapustiti igrišča. Sodnik bo na igrišče dovolil vstop ob resni poškodbi nosačem nosil ter zdravniku in maserju za usposobitev igralca za takojšen prenos z igrišča.

Začasna – končna prekinitev tekme s strani sodnika
Sodnik ima pravico začasno ali dokončno prekiniti tekmo, kadar je zaradi vremenskih razmer, vpliva gledalcev ali kakšnega drugega razloga to neizogibno. Sodnik bo začasno prekinil tekmo v primeru nemogočih vremenskih razmer, ko obstaja možnost, da se razmere izboljšajo (npr. toča, močan naliv, izpad elektrike pri nočni tekmi…). Sodnik bo dokončno prekinil tekmo v naslednjih primerih:

 • če vremenske razmere, stanje igrišča ne dovoljujejo več normalnega igranja,
 • zaradi splošnega pretepa med igralci,
 • če je ogrožena telesna varnost sodnikov, igralcev ali drugih oseb v ograjenem delu igrišča,
 • če pade število igralcev enega ali obeh moštev, pod sedem…

Ukrepi sodnika ob vdoru gledalcev, pretepu igralcev, fizičnem napadu na sodnike…
V vsakem od zgornjih primerov je eden od osnovnih motivov sodnika privesti tekmo do normalnega konca, če za to obstajajo razumne možnosti (predvsem pri izoliranem incidentu). Sodnik pri najhujših incidentih ni dolžan z žvižgom prekiniti tekme. Opazovati in zabeležiti mora vse pomembne podatke o do tedaj odigrani tekmi, kot so: čas prekinitve, rezultat, opominjane in izključene igralce, menjave igralcev, strelce, prav tako pa mesto žoge ob prekinitvi. Zelo podrobno pa je treba v primeru incidenta opisati dogajanje o samem incidentu in poročilo poslati v predpisanem roku tekmovalnemu organu. To storita tudi pomočnika in tudi četrti sodnik, če je na tekmi.

Ukrep sodnika, kadar odstranjena ali izključena oseba noče zapustiti igrišča
Kadar odstranjena ali izključena oseba noče zapustiti igrišča, bo dal sodnik na voljo predstavniku kluba oz. kapetanu moštva določen rok (2 – 3 minute), da  izključeni igralec zapusti ograjen prostor. Če se ta pogoj po določenem času ne izpolni, pa tekmo prekine.

Znak s piščalko
Sodnik da znak s piščalko, kadar je to res potrebno. Znak mora obvezno dati:

 • za izvedbo začetnega udarca,
 • za izvedbo kazenskega udarca,
 • pri izvedbi udarcev s kazenske točke, če moramo na ta način dobiti zmagovalca tekme,
 • za izvedbo prostega udarca po vsaki daljši prekinitvi,
 • po nameščanju živega zidu na predpisano oddaljenost, če to zahteva izvajalec prostega udarca ali sodnik sam.

Vsak žvižg sodnika med igro pomeni prekinitev igre.

Sprememba odločitve sodnika
Sodnik lahko svojo odločitev spremeni dokler se igra ni nadaljevala po prekinitvi le te. Če je sodnik igro prekinil pomotoma, jo bo nadaljeval s sodniškim metom.

Tehnični prostor in pooblastila četrtega sodnika v zvezi z njim
Tehnični prostor je označen pred klopjo za rezervne igralce, zarisan 1 meter od vzdolžne črte ter 1 meter levo in desno od klopi. V tem prostoru lahko stoji uradna oseba moštva, ki daje taktična navodila igralcem na primeren način. Četrti sodnik ima pooblastilo obvestiti sodnika o neodgovornem obnašanju katerekoli osebe v tem prostoru, če morda pride do takega primera.

Sodniški kriterij
Sodniški kriterij pomeni dolžnost sodnika presojati dogodke na tekmi z enakim kriterijem do obeh moštev, ne glede na pomembnost tekme za določeno moštvo in brez upoštevanja prednosti domačega igrišča.

Igralne žoge
Sodnik mora pred začetkom tekme zagotoviti, da vsaka uporabljena žoga na tekmi ustreza zahtevam Pravila 2.

Vloga četrtega sodnika
Vloga četrtega sodnika:

 • če je četrti sodnik določen s pravilnikom o tekmovanju, prevzema dolžnost katerega od delegirane trojke, če ni prispel na tekmo oz. ga nadomesti, če kateri od njih ni več sposoben opravljati svoje naloge,
 • sodeloval bo pri vsakem administrativnem opravilu pred, med in po tekmi, ko to zahteva sodnik,
 • opravlja menjave igralcev,
 • pregleda opremo rezervnih igralcev pred njihovim vstopom na igrišče. Če njihova oprema ni v skladu s pravili, bo o tem obvestil sodnika.
 • ves čas tekme bo v pomoč sodniku. Nakazati mu mora, če je bil zaradi napake v identifikaciji opominjan napačni igralec, ali če igralec ni bil izključen, čeprav mu je bil izrečen drugi opomin, če se nasilno obnašanje zgodi izven vidnega polja sodnika in pomočnikov sodnika. Sodnik pa zadrži pravico odločanja o vseh dogodkih, povezanih z igro,
 • obvesti sodnika o neodgovornem obnašanju katerekoli osebe v tehničnem prostoru,
 • po tekmi bo pristojnim organom sestavil poročilo o vsakem neprimernem obnašanju ali incidentu, ki se je zgodil izven vidnega polja sodnik in njegovih pomočnikov. Četrti sodnik mora obvestiti sodnika in njegovega pomočnika o vsakem poročilu, ki ga bo sestavil.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.