Ali ste podpornik (nogometnih) društev?Natisni ta prispevek

V letu 2007 je vlada s sprejetjem ustreznih pravnih aktov omogočila vsem državljanom (ali bolj strokovno rečeno dohodninskim zavezancem), da neposredno in brez dodatnih finančnih sredstev podprejo organizacije (med njimi tudi društva), ki delujejo v javnem interesu.

Kako? S sprejetjem posebne uredbe lahko dohodninski zavezanci iz dohodnine, ki jim je obračunana na podlagi dohodninske odločbe, del odmerjene dohodnine (do 0,5%) namesto v proračun neposredno namenijo organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Torej v tem primeru ne gre za neke dodatne finančne obveznosti državljanov, ampak lahko na ta način davkoplačevalci neposredno sodelujejo pri razdelitvi sredstev iz državnega proračuna.

Komu? Dohodninski zavezanci lahko del oz. največ 0,5% odmerjene dohodnine namenijo organizacijam (tudi nogometnim društvom in klubom), ki jih s posebnim sklepom določi vlada. Za del sredstev iz dohodnine za leto 2009 se lahko potegujejo organizacije, ki jih je vlada uvrstila na seznam upravičencev do donacij za leto 2010. Celoten seznam vseh organizacij v RS, ki so upravičene do donacij iz dohodnine za leto 2010, je objavljen v Uradnem listu RS št. 62/2010 (30.7.2010).  Seznam je tudi javno dostopen preko spletne strani http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-062-03506-OB~P001-0000.PDF

V kolikor se posamezni dohodninski zavezanec ne odloči za donacijo nobeni izmed upravičenih organizacij, potem gre ta del njegove dohodnine v državni proračun. Zato velja poziv vsem dohodninskim zavezancem, da namenijo do 0,5% dohodnine izbrani organizaciji (predlagamo da nogometnemu društvu ali klubu) in tako prispevajo k krepitvi dejavnosti, ki delujejo v javnem interesu oz. za javno dobro.

V kolikor ste se odločili, da boste z namenitvijo dela svoje dohodnine podprli delo organizacij, ki delujejo v javnem interesu, lahko to narediti na tri različne načine:

Vsi, ki bi želeli del dohodnine za leto 2010 donirati, lahko to storite na enega izmed zgoraj opisanih načinov do 31. decembra 2010! Zato pohitite in podprite večinoma prostovoljne organizacije, ki jim bo vaš prispevek zagotovo pomagal pri izvajanju programov, ki so v javnem interesu.

Za tiste, ki ste vajeni bolj strokovnih zapisov, pa objavljamo še uradno obrazložitev davčne uprave:

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Napiši komentar

Ta stran uporablja Gravatar: Če želiš lastno sliko, se z istim elektronskim naslovom prijavi na http://www.gravatar.com in bo slika prikazana tukaj.